Stadgar

Stadgar för Hälsa Uppsala ideell förening (802491-9208)

§ 1
Föreningens firma är Hälsa Uppsala, ideell förening.

§ 2
Föreningen har till ändamål att främja följande intressen/driva följande verksamhet:
1. Att samverka och skapa mötesplatser och på olika sätt främja en god utveckling för hälsobranschen i
Uppsala län.
2.Genom olika projekt och aktiviteter främja ett gott samarbete och påverka samhällsdebatten för bättre
hälsa och bättre villkor för företagande.

§ 3
Föreningens styrelse har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 4
Till medlem i föreningen antas den sökanden som är företag med verksamhet inom hälsobranschen i Uppsala län, som stödjer föreningens ändamål och som i övrigt kan väntas följa föreningens stadgar och beslut.
Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5
Medlem skall betala en årlig medlemsavgift, årsavgift, med ett belopp som fastställs av årsstämman

§ 6
Medlem som inte betalat årsavgift efter en påminnelse anses ha utträtt ur föreningen.
Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller
beslut i något väsentligt avseende får uteslutas av styrelsen. Innan beslut om uteslutning fattas skall medlemmen i fråga ges tillfälle att yttra sig.

§ 7
Föreningens organ är:
1. Föreningsstämman
2. Styrelsen
3. Revisor

§ 8
Medlemmarnas rätt att delta i förvaltningen av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Därvid har varje medlem en röst.
En föreningsstämma, som kallas årsstämma, hålls årligen senast under juni månad. Därutöver hålls föreningsstämma som kallas extra stämma, när styrelsen anser att det behövs och när det, för behandling av en viss fråga, begärs av revisor eller av minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar.
Föreningsstämma hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse till stämma skall avsändas med e-post till samtliga medlemmar senast två veckor före stämman.

§ 9
Vid årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1. Val av stämmans ordförande och dennes anmälan av protokollförare
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
4. Fråga om stämmans behöriga utlysande
5. Styrelsens bokslut och förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret
6. Revisorns berättelse
7. Fråga om fastställande resultat- och balansräkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fastställande av eventuella arvoden för styrelsen
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
11. Beslut om årsavgift till föreningen för innevarande räkenskapsår
12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
13. Val av revisor och eventuell revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Behandling av ärende, som styrelsen hänskjutit till stämman (propositioner) eller medlem föreslagit till behandling (motioner)
För att få ett ärende behandlat på en årsstämma skall motionen vara styrelsen tillhanda fyra veckor före stämman. Det ankommer på styrelsen att i god tid upplysa medlemmarna om när stämman skall hållas.

§ 10
Föreningsstämma får endast avgöra ärenden som varit upptaget i kallelsen till stämman.

§ 11
Beslut vid föreningsstämma fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen och suppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, och inte heller i val av revisor.

§ 12
Föreningens styrelse består av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter och högst tre (3) suppleanter.
Styrelsens ordförande, övriga ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för två år i taget. För att undvika att alla ledamöter avgår vid samma tillfälle, så väljs halva totala antalet ledamöter respektive suppleanter på varje årsmöte så de alltid överlappar.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

§ 13
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter. Den beslutar i alla ärenden, inom ramen för stadgarna och föreningsstämmans beslut, där annat inte bestämts i stadgarna.
Styrelsen får utse en eller flera personer att ensamma eller i förening teckna föreningens firma.
Till styrelsens uppgifter hör bland annat att:
1. verkställa föreningsstämmans beslut,
2. ha hand om föreningens ekonomi och föra räkenskaper,
3. utse föreningens förtroendemän och fastställa instruktioner för dessa,
4. tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer, och fastställa instruktioner för dessa,
5. till årsstämman avge bokslut och förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
6. besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar, och
7. verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning.

§ 14
Styrelsen skall sammanträda när ordföranden anser att det behövs eller när en annan styrelseledamot begär det.
Kallelse med föredragningslista skall lämnas till ledamöter och suppleanter i god tid före mötet.
Suppleant, som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, får delta i förhandlingarna men inte i besluten.

§ 15
Styrelsen är beslutsför då de närvarande ledamöterna och tjänstgörande suppleanterna motsvarar minst halva antalet valda ledamöter.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Omröstning inom styrelsen sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot eller suppleant.
En styrelseledamot med avvikande mening gällande styrelsens beslut, har rätt att få detta antecknat i protokollet.

§ 16
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en revisor och högst en revisorssuppleant. Dessa utses för ett år i taget, dvs till slutet av den årsstämma som hålls året efter valet.

§ 17
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Styrelsens bokslut och förvaltningsberättelse skall överlämnas till föreningens revisor senast en månad innan föreningsstämman
Revisorn skall senast 14 dagar före föreningsstämman avge en berättelse över sin granskning till styrelsen.

§ 18
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av föreningen förutsätter att beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, och vid den senare stämman biträds av minst två tredjedelar av de röstande.
Kallelse till den senare stämman får inte ske innan första stämman hållits.

§ 19
Den föreningsstämma som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar även om hur dess behållna tillgångar skall disponeras.

___________________________________________________________________________________________

Dessa stadgar har godkänts på två efterföljande extra stämmor 2023-04-13 och 2023-08-29.